Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

Mestno društvo gluhih Ljubljana (MDGL) je prostovoljna, neprofitna organizacija. V društvu se za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom izvajajo posebni socialni programi, ki jih sami soustvarjajo in so odsev njihovih potreb. Na podlagi potreb in zahtev uporabnikov izvaja društvo programe, ki so iz leta v leto bolj izpopolnjeni in kvalitetnejši. Posebne socialne programe potrebujejo osebe z okvaro sluha zaradi svoje invalidnosti, predvsem pri premagovanju komunikacijskih ovir.

Poleg tega pa tudi:

  • seznanja javnost in svoje člane z razvojem društva in gluhe skupnosti,
  • v javnosti spodbuja korektnejši odnos do gluhih,
  • sodeluje z drugimi društvi, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem gluhote.

Člani in osebje v MDGL se med seboj sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku – v prvem jeziku gluhih. V komunikaciji s slišečimi v Sloveniji se uporabljata pisna slovenščina in slovenski znakovni jezik s pomočjo tolmača, v mednarodni komunikaciji pa mednarodna kretnja in pisna angleščina.

Namen društva je združevanje gluhih, gluhonemih, gluhoslepih, oglušelih in ostalih fizičnih oseb, zaradi zadovoljevanja posebnih potreb in interesov oseb, ki pripadajo skupnosti gluhih zaradi uresničevanja v nadaljevanju naštetih ciljev in nalog.

Tipične značilnosti gluhe skupnosti so: znakovni jezik gluhih, kultura gluhih, relativna sorodnost nacioanalnih znakovnih jezikov, identifikacija s skupino, donedavnega tudi medsebojne zakonske skupnosti (zakon gluhe osebe z drugo gluho osebo) - danes pa opažamo tudi že poroke gluhih s slišečimi), društvena organiziranost, zavest o zgodovini gluhih, vrednote obnašanja, stigma).

Cilji delovanja društva so:

  • negovanje in zaščita kulture gluhih, njihovega jezika, širitve kvalitetne in prilagojene komunikacije ter uveljavljanje njihovih človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
  • vključevanje gluhih v družbo;
  • vzpodbujanje gluhih k njihovi avtonomnosti pri uporabi vseh vrst storitev in družbenih institucij.

Naloge društva so:

  • načrtovanje, organiziranje in izvajanje programov, ki gluhim omogočajo bolj aktivno sodelovanje v družbi in pripomorejo k odstranjevanju ovir in vodijo k bolj neodvisnemu življenju (osebna asistenca ostarelim gluhim, izvajanje kulturne dejavnosti, rekreativnih in športnih dejavnosti ter podobno);
  • sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov in predlaganje sprejema predpisov in ukrepov s področja invalidskega varstva;
  • povezovanje z drugimi invalidskimi organizacijami.

Za izvajanje zgoraj naštetih nalog je društvo oblikovalo posebne socialne programe v dopolnitev javnih služb in pravic gluhih, določenih z zakoni.

MDGL je organizacija odprtega tipa, ki sodeluje z:

Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije pri dejavnostih, ki jih le-ta izvaja,
Uradom za invalide, da opozarja na problematiko gluhe populacije in pri reševanju težko rešljivih problemov ter s - sodelovanjem pri vseh vprašanjih, ki se tičejo gluhih (šolstvo, sociala, politika…),
Mestno občino Ljubljana na področju financiranja in reševanja socialne problematike, Združenjem tolmačev, izobraževalnimi institucijami preko izvajanja programov za člane društva, zavodi za gluhe in naglušne z medsebojno pomočjo in informiranjem, z dopolnilnim izobraževanjem za odrasle gluhe, s kulturo, z napotki za starše, mlade po končanem šolanju, s poučevanjem znakovnega jezika ...,
ostalimi institucijami, ki se ukvarjajo z gluho populacijo, in vsemi, ki jih zanima gluhota.

Društvo deluje na območju osrednjeslovenske regije.